‘Stappen zetten’ voor het Ubomi Obutsha Centre

Achtergrond 
In het najaar van 2018 bezochten twee van onze bestuursleden van het bestuur het Ubomi Obutsha Centre (UOC). Er is gekeken waar de behoeften en uitdagingen van UOC liggen en hoe SUON daar aan kan bijdragen. We hebben de volgende uitdagingen vastgesteld: 

  • De economische omstandigheden stellen het UOC voor enorme uitdagingen. Het UOC levert jaar in jaar uit een ongelooflijke prestatie. Medewerkers en vrijwilligers verrichten hun maatschappelijke taak met zeer beperkte middelen. Vrijwel alle verantwoordelijkheden en initiatieven rusten op de schouders van Mark Lawler, al 15 jaar de directeur van het UOC. Onder zijn bezielende leiding heeft het UOC zich ontwikkeld tot wat het nu is: een onmisbaar community centre voor duizenden bewoners van het Kwazakhele Township. De vele verschillende taken die hij heeft zijn voor hem moeilijk vol te houden, omdat er vrijwel geen tijd en ruimte overblijft om te kijken naar de ontwikkelingen en het beleid van het UOC op de lange termijn.
  • Het UOC is vrijwel geheel afhankelijk van vrijwilligers uit de lokale gemeenschap en beschikt over te weinig professionele mankracht. Hoewel de vrijwilligers zeer gepassioneerd zijn in hun werk en de problematiek van de gemeenschap goed kennen,  ontbreekt er kennis op meerdere terreinen, zowel inhoudelijk op het gebied van de interventies als op het gebied van fondsenwerving en financiën. Om verder te professionaliseren wil het UOC de vaardigheden en capaciteiten van de vrijwilligers versterken en beter ondersteunen.
  • In 2017 en 2018 bleven de inkomsten van het UOC ruim achter bij de verwachtingen. De SUON-bijdrage aan het UOC bleek daardoor zelfs circa dertig procent van de inkomsten te zijn. Deze verantwoordelijkheid strookt niet met de wens en ambitie van SUON om het UOC relatief kleinschalig en projectmatig te blijven ondersteunen. Er is behoefte aan betere fondsenwerving in Zuid-Afrika zelf en aan het spreiden van risico. Het UOC heeft als doel om meer fondsen aan zich te binden die het UOC structureel willen steunen (meer informatie hierover kun je lezen in onderstaand beleidsplan).

Stappen zetten voor het UOC 
Samen met directeur Mark Lawler hebben we geconcludeerd dat SUON kan helpen om de komende jaren het fundament onder het UOC te versterken. SUON wil graag nauwer betrokken raken bij de korte- en lange termijn ontwikkelingen in en rond het UOC. Om zo te helpen de missie van het UOC vorm te geven. De missie is een succes als het UOC over enkele jaren toegerust is om vanuit Port Elizabeth voor zichzelf te zorgen. Belangrijk is om alle taken van Mark te verdelen over meerdere personen, zodat hij zich vooral kan richten op het uitzetten van het beleid van het centrum evenals de fondsenwerving. Er komen de komende jaren twee managers bij die enerzijds de logistieke taken en anderzijds de programma inhoudelijke taken op zich nemen. Deze twee functies dragen bij aan het versterken van het expertiseniveau van het centrum. 

Het hele beleidsplan kun je hier lezen.

Verloop 2019 en 2020 
Sinds oktober 2019 is Alma parttime aangesteld als programma manager bij het UOC. Haar inspanningen zijn meteen merkbaar. Er zijn aanpassingen gemaakt in de structuur en dagschema’s van de activiteiten van het UOC. Daarnaast ondersteunt en begeleidt zij de medewerkers in hun werkzaamheden. Het centrum hoopt daarnaast voor het eind van dit jaar een operationeel manager toe te voegen, die samen met Nondo de dagelijkse activiteiten overziet. Uiteraard is dit laatste afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de corona pandemie.

Wij zullen jullie op deze pagina verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Reacties gesloten.